บริการกู้ยืมฉุกเฉิน

             สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉินหรือภายใต้ชื่อเรียกว่า ” ก๊อรดุล หะซัน”

             คือการให้กู้ยืมเงินยามจำเป็น เร่งด่วน โดยไม่คิดค่าบริการเหมือนกรณีขอใช้สินเชื่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

          – วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50 % ของเงินหุ้นที่มีอยู่ในบัญชี โดยทั้งนี้ไม่เกิน 8,000 บาท(ตามหลักเกณฑ์ประเภทสมาชิก)

          – ชำระคืนให้กับสหกรณ์ฯเป็นงวดๆในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (หากเกินกำหนดท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการติดตาม) 

          – สมาชิกจะต้องไม่อยู่ในสภาพขาดการชำระหุ้น ติดต่อกันเกิน 3 เดือนโดยไม่แจ้งสาเหตุ

          – สมาชิกจะต้องไม่อยู่ในสภาพการขาดชำระสินเชื่อ ติดต่อกันเกิน 3 งวดขึ้นไป โดยไม่มีสาเหตุอันสมควร

             ขั้นตอนการดำเนินการขอใช้บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน มีดังนี้

            1. ติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา(นำสมุดบัญชีสมาชิกเป็นหลักฐาน)

        2. กรอกข้อมูลแสดงความจำนงขอใช้บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน

        3. ชำระค่าบริการในการดำเนินการ ครั้งละ 50 บาท 

        4. ลงชื่อรับเงิน และรับใบนัดชำระเงินกู้ยืมฉุกเฉิน

        5. รับเงินกู้ยืมฉุกเฉิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ขอ

                ติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาที่ท่านเป็นสมาชิก ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ฯ

Facebook Comments
เมนู
เมนู