กองทุนสวัสดิการ

สวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการ

 

หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการสหกรณ์

 1.  ผู้ที่มีสถานะเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. มีหุ้นครบ 1,200 บาท/ปี 
 4. จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/ปี
 5. จ่ายหุ้นและเงินสมทบปีนี้ใช้สิทธิสวัสดิการปีหน้า

สมาชิกแต่ละประเภท

 1.  สมาชิกท่านใดชำระค่าหุ้นครบ 1,200/ปี แต่ไม่จ่ายสมทบจะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่ 1"
 2.  สมาชิกท่านใดชำระค่าหุ้นครบ 1,200/ปี และจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข จะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่2"
 3. สมาชิกท่านใดมีหุ้นสะสมมากกว่า 50,000 บาท จะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่ 3" หรือ" สมาชิกกิตติมศักศิํ"

ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการของสหกรณ์

 1. สมาชิกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสวัสดิการแต่ละประเภท
 2. สมาชิกติดต่อขอรับแบบคำขอสวัสดิการได้ที่สำนักงานสาขาสหกรณ์ฯ ที่ท่านสังกัด
 3. กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับสวัสดิการให้เรียบร้อยแล้วนำส่งสำนักงานสาขาที่สมาชิกอยู่ พร้อมด้วยเอกสาร/หลักฐานประกอบ
 4. รอผลอนุมัติและติดต่อขอรับเงินตามขั้นตอน
 5. สมาชิกต้องขอรับสวัสดิการแต่ละประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน สมาชิกต้องลงนามกำกับในใบคำขอด้วย
เมนู
เมนู