กองทุนสวัสดิการ

สวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ หมายเหตุ ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการสหกรณ์       1. ผู้ที่มีสถานะเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด       2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน       3. มีหุ้นครบ 1,200 บาท/ปี        4. จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/ปี       5. จ่ายหุ้นและเงินสมทบปีนี้ใช้สิทธิสวัสดิการปีหน้า สมาชิกแต่ละประเภท       1. สมาชิกท่านใดชำระค่าหุ้นครบ 1,200/ปี แต่ไม่จ่ายสมทบจะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่ 1"       2. สมาชิกท่านใดชำระค่าหุ้นครบ 1,200/ปี และจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข จะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่2"       3. สมาชิกท่านใดมีหุ้นสะสมมากกว่า 50,000 บาท จะจัดอยู่ใน "สมาชิกประเภทที่ 3" หรือ" สมาชิกกิตติมศักศิํ" ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการของสหกรณ์       1. สมาชิกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสวัสดิการแต่ละประเภท       2. สมาชิกติดต่อขอรับแบบคำขอสวัสดิการได้ที่สำนักงานสาขาสหกรณ์ฯ ที่ท่านสังกัด       3. กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับสวัสดิการให้เรียบร้อยแล้วนำส่งสำนักงานสาขาที่สมาชิกอยู่ พร้อมด้วยเอกสาร/หลักฐานประกอบ       4. รอผลอนุมัติและติดต่อขอรับเงินตามขั้นตอน       5. สมาชิกต้องขอรับสวัสดิการแต่ละประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น        6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน สมาชิกต้องลงนามกำกับในใบคำขอด้วย
เมนู
เมนู