สินเชื่อ

สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

 1. มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน (นับจากวันสมัคร)
 2. เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้น อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามเงื้อนไขของสหกรณ์ฯ (ขั้นต่ำ 100 บ./เดือน หรือมากกว่า 1,200 บ./ปี)
 3.  เป็นสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (มีอามานะฮ)
 4. เป็นสมาชิกที่มีประวัติการฝากหุ้นและชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี
 5. เป็นสมาชิกที่มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี
 6. มีหลักประกันเป็นไปตามระเบียบ
 7.  ผ่านความเห็นชอบจากประทานกลุ่ม

รายละเอียดการรับบริการสินเชื่อ 

วงเงินขอซื้อครั้งแรก มีเงื่อนไขดังนี้

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 - 2 ปี วงเงินขอซื้อไม่เกิน 30,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 2 ปี 1 เดือน - 5 ปี วงเงินขอซื้อไม่เกิน 50,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป วงเงินขอซื้อให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
 4. มีเงินฝากหุ้นในบัญชีครบตามรัะเบียบ (ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 15% จากยอดที่ขอบริการสินเชื่อ)

หลักประกันสินเชื่อ

บุคคลค้ำ (วงเงินขอซื้อไม่เกิน 50,000 บาท)

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ข้าราชการ

** 1 คนค้ำไม่เกิน 25,000 บาท และสามารถค้ำได้ไม่เกิน 2 คน/สัญญา ในเวลาเดียวกัน **

หลักทรัพคำ (วงเงินขอซื้อมากกว่า 50,000 บาท)

 1. อสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก)
 2. บุคคลในกลุ่มสมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน

** กรณีค้ำที่ดินให้ประเมินราคาจากสำนักงานที่ดินและราคาประเมินมีมูลค่ามากกว่าราคาอากัดตามสัญญา **


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
 4. สำเนาทะเบียนคู่สมรส
 5. สำเนาทะเบียนบ้านสมรส
 6. เอกสารที่มาของรายได้/ฐานะทางการเงิน สลิปเงินเดือน, บิลยาง, หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันที่มาของรายได้

สำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณียื่นใช้หลักทรัพย์/เงินฝาก ค้ำประกัน

 1. ใบประเมิลราคาจากสำนักงานประเมินที่ดิน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์อย่างละ 3 ใบ
 3. หลักทรัพย์ตัวจริง (โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก., น.ส.3) เพื่อดำเนินการจำนองหลังจากอนุมัติ
 4. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสเจา้ของหลักทรัพย์ 3 ใบ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสเจา้ของหลักทรัพย์ 3 ใบ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านสมรส 2 ใบ
 7. สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก (กรณีค้ำประกันด้วยบัญชี)

*** เพื่อให้กระบวนการสินเชื่อเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีความถูกต้อง ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่าน กรอกแบบฟอร์มที่ทางสหกรณ์ฯกำหนดให้ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา ***


ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ราคาสินค้าเป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯกำหนด
 2. ค่าทำเนียมดำเนินการสินเชื่อเป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯกำหนด
 3. เปิดบัญชีประกันติดตามหนี้(วาดีอะห์) เป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯ กำหนด(เบิกกลับเมื่อชำระหนี้หมดตามสัญญา) 
 4. การซื้อขายสินค้าเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อต้องผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ, ประธานกลุ่ม, หรือบุคคลผู้ซึ่งกรรมการเห็นสมควรเทา่นั้น
เมนู
เมนู