สินเชื่อ

สินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ  1. มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 12 เดือน (นับจากวันสมัคร) 2. เป็นสมาชิกที่ชำระค่าหุ้น อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามเงื้อนไขของสหกรณ์ฯ (ขั้นต่ำ 100 บ./เดือน หรือมากกว่า 1,200 บ./ปี) 3. เป็นสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (มีอามานะฮ) 4. เป็นสมาชิกที่มีประวัติการฝากหุ้นและชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 5. เป็นสมาชิกที่มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 6. มีหลักประกันเป็นไปตามระเบียบ 7. ผ่านความเห็นชอบจากประทานกลุ่ม รายละเอียดการรับบริการสินเชื่อ  วงเงินขอซื้อครั้งแรก มีเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 - 2 ปี วงเงินขอซื้อไม่เกิน 30,000 บาท 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 2 ปี 1 เดือน - 5 ปี วงเงินขอซื้อไม่เกิน 50,000 บาท 3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป วงเงินขอซื้อให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 4. มีเงินฝากหุ้นในบัญชีครบตามรัะเบียบ (ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 15% จากยอดที่ขอบริการสินเชื่อ) หลักประกันสินเชื่อ บุคคลค้ำ (วงเงินขอซื้อไม่เกิน 50,000 บาท) 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. ข้าราชการ ** 1 คนค้ำไม่เกิน 25,000 บาท และสามารถค้ำได้ไม่เกิน 2 คน/สัญญา ในเวลาเดียวกัน ** หลักทรัพคำ (วงเงินขอซื้อมากกว่า 50,000 บาท) 1. อสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก) 2. บุคคลในกลุ่มสมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน ** กรณีค้ำที่ดินให้ประเมินราคาจากสำนักงานที่ดินและราคาประเมินมีมูลค่ามากกว่าราคาอากัดตามสัญญา ** เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 4. สำเนาทะเบียนคู่สมรส 5. สำเนาทะเบียนบ้านสมรส 6. เอกสารที่มาของรายได้/ฐานะทางการเงิน สลิปเงินเดือน, บิลยาง, หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันที่มาของรายได้ สำหรับผู้ค้ำประกัน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณียื่นใช้หลักทรัพย์/เงินฝาก ค้ำประกัน 1. ใบประเมิลราคาจากสำนักงานประเมินที่ดิน 2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์อย่างละ 3 ใบ 3. หลักทรัพย์ตัวจริง (โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก., น.ส.3) เพื่อดำเนินการจำนองหลังจากอนุมัติ 4. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสเจา้ของหลักทรัพย์ 3 ใบ 5. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสเจา้ของหลักทรัพย์ 3 ใบ 6. สำเนาทะเบียนบ้านสมรส 2 ใบ 7. สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก (กรณีค้ำประกันด้วยบัญชี) *** เพื่อให้กระบวนการสินเชื่อเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีความถูกต้อง ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่าน กรอกแบบฟอร์มที่ทางสหกรณ์ฯกำหนดให้ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา *** ข้อกำหนดอื่นๆ 1. ราคาสินค้าเป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯกำหนด 2. ค่าทำเนียมดำเนินการสินเชื่อเป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯกำหนด 3. เปิดบัญชีประกันติดตามหนี้(วาดีอะห์) เป็นไปตามประกาสที่สหกรณ์ฯ กำหนด(เบิกกลับเมื่อชำระหนี้หมดตามสัญญา)  4. การซื้อขายสินค้าเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อต้องผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ, ประธานกลุ่ม, หรือบุคคลผู้ซึ่งกรรมการเห็นสมควรเทา่นั้น
เมนู
เมนู