วิสัยทัศน์ (vision)/พันธกิจ (Mission)

vision lll

“ ชารีอะฮฺนำ  มีอามานะฮฺ  บริการเลิศ  ระบบมาตรฐาน  เสริมสร้างอุคุวะฮฺ ”

  vision oo

1. เป็นผู้นำและแบบอย่างด้านสหกรณ์ในรูปแบบอิสลาม 2. บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอิสลาม 4. ระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน สมบูรณ์โปร่งใส และตรวจสอบได้ 5. เสริมสร้างระบบอุคุวะฮฺอิสลามิยะฮฺ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 6. พัฒนาระบบกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง 7. การมีส่วนร่วมและผลักดัน พ.ร.บ. สหกรณ์ปลอดดอกเบี้ย

เมนู
เมนู