เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)

บัญชีเงินฝากประจำมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)คือ ผู้ฝากเงินมาร่วมลงทุนกับสหกรณ์ในโครงการลงทุนต่างๆของสหกรณ์โดยในการฝากครั้งแรกอย่างน้อย 1,000 บาท และผู้ฝากสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ในระหว่างการลงทุนผู้ฝากจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน

  รายละเอียด/รูปแบบการฝาก 
      1. เป็นเงินฝากประเภทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงิน (ผู้ฝากเป็นเจ้าของทุน) 
      2. ผู้ฝากไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบอายุ 1 ปี ถ้าถอนภายในปีแรก จะไม่ได้รับกำไรตอบแทน 
      3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป 
      4. ผู้ฝากต้องกำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน/ร่วมลงทุนทางสหกรณ์ฯ จะนำเงินฝากนี้ไปลงทุนในธุรกิจที่เห็นสมควร 
      5. สหกรณ์ฯ จะคำนวณค่าตอบแทนเงินฝากหลังจากที่สหกรณ์ฯ นำเงินฝากไปลงทุนและเกิดกำไรแล้วตามระยะเวลาแห่งการฝากและอัตราที่คณะกรรมการสหกรณ์ฯกำหนด 
      6. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

  เงื่อนไข
      1. สหกรณ์ฯ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ ก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (เงินฝากที่มียอดไม่ถึง 10,000 บาทจะไม่นำมาคำนวณ) 
      2. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากมุฏอรอบะฮฺ ทุกๆ 1 ปี จากกำไรสุทธิในรอบการลงทุน โดยคำนวณจากยอดเงินฝากที่เต็มร้อยเศษของหนึ่งร้อยจะไม่นำมาคำนวณ 
      3. สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากเฉพาะเงินฝากที่ครบกำหนด 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 45 วัน สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนเงินฝากที่พึิงได้รับ 
      4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ฝากเงิน และสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกัน

Facebook Comments
เมนู
เมนู