เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ(ร่วมลงทุน)  

นิยามการฝากเงินของคุณเป็นแบบใด ? 

* ต้องการลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม

* ต้องการลงทุนทางการเงินแบบ "เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยขาดทุน" ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม

* บริการด้วยระบบปลอดบอกเบี้ย

* บริการเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

* ได้รับผลตอบแทนเมื่อครบรอบปีและสหกรณ์คำนวณซากาตให้คุณเรียบร้อย  

 หกรณ์อิสลามบีนา จำกัดเปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทมูฎอรอบะฮฺจากสมาชิก เพื่อร่วมลงทุนในกิจกรรมของสหกรณ์ฯ โดยทางสหกรณ์จะนำเงินฝากไปดำเนินธุรกิจสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงินร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกันภายใต้หลักมูฎอรอบะฮฺ    

บัญชีเงินฝากประจำมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)คือ ผู้ฝากเงินมาร่วมลงทุนกับสหกรณ์ในโครงการลงทุนต่างๆของสหกรณ์โดยในการฝากครั้งแรกอย่างน้อย 1,000 บาท และผู้ฝากสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ในระหว่างการลงทุนผู้ฝากจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน

 


รายละเอียด/รูปแบบการฝาก
 

 1. เป็นเงินฝากประเภทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงิน (ผู้ฝากเงินเป็นเจ้าของทุน และสหกรณ์เป็นผู้ลงทุน) 
 2.  ผู้ฝากไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบอายุ 1 ปี ถ้าถอนภายในปีแรก จะไม่ได้รับกำไรตอบแทน 
 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป 
 4. ผู้ฝากต้องกำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน/ร่วมลงทุนทางสหกรณ์ฯ จะนำเงินฝากนี้ไปลงทุนในธุรกิจที่เห็นสมควร 
 5.  สหกรณ์ฯ จะคำนวณค่าตอบแทนเงินฝากหลังจากที่สหกรณ์ฯ นำเงินฝากไปลงทุนและเกิดกำไรแล้วตามระยะเวลาแห่งการฝากและอัตราที่คณะกรรมการสหกรณ์ฯกำหนด 
 6. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 7.  สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการฝากและถอนเมื่อครบตามดำหนดสัญญา

สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้


 เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 • บุคลทั่วไป
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  นเมื่อครบตามดำหนดสัญญา   
 2. สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่มีรูปถ่ายที่ทางราชกาลออกให้
 3. กรณีผู้เยาว์ ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง        
     
 •   นิติบุคคล     
 1. รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะเปิดบัญชีรวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 3. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชกาลออกให้
 4. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง

 

 •  เงื่อนไข
 1. สหกรณ์ฯ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ ก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (เงินฝากที่มียอดไม่ถึง 10,000 บาทจะไม่นำมาคำนวณ) 
 2. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากมุฏอรอบะฮฺ ทุกๆ 1 ปี จากกำไรสุทธิในรอบการลงทุน โดยคำนวณจากยอดเงินฝากที่เต็มร้อยเศษของหนึ่งร้อยจะไม่นำมาคำนวณ 
 3. สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากเฉพาะเงินฝากที่ครบกำหนด 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 45 วัน สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนเงินฝากที่พึิงได้รับ 
 4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ฝากเงิน และสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกัน     

 

เมนู
เมนู