เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ(ร่วมลงทุน)   นิยามการฝากเงินของคุณเป็นแบบใด ?        * ต้องการลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม       * ต้องการลงทุนทางการเงินแบบ "เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยขาดทุน" ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม       * บริการด้วยระบบปลอดบอกเบี้ย       * บริการเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย       * ได้รับผลตอบแทนเมื่อครบรอบปีและสหกรณ์คำนวณซากาตให้คุณเรียบร้อย    หกรณ์อิสลามบีนา จำกัดเปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทมูฎอรอบะฮฺจากสมาชิก เพื่อร่วมลงทุนในกิจกรรมของสหกรณ์ฯ โดยทางสหกรณ์จะนำเงินฝากไปดำเนินธุรกิจสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงินร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกันภายใต้หลักมูฎอรอบะฮฺ     บัญชีเงินฝากประจำมูฏอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)คือ ผู้ฝากเงินมาร่วมลงทุนกับสหกรณ์ในโครงการลงทุนต่างๆของสหกรณ์โดยในการฝากครั้งแรกอย่างน้อย 1,000 บาท และผู้ฝากสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ในระหว่างการลงทุนผู้ฝากจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน   รายละเอียด/รูปแบบการฝาก        1. เป็นเงินฝากประเภทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงิน (ผู้ฝากเงินเป็นเจ้าของทุน และสหกรณ์เป็นผู้ลงทุน)        2. ผู้ฝากไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบอายุ 1 ปี ถ้าถอนภายในปีแรก จะไม่ได้รับกำไรตอบแทน        3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป        4. ผู้ฝากต้องกำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน/ร่วมลงทุนทางสหกรณ์ฯ จะนำเงินฝากนี้ไปลงทุนในธุรกิจที่เห็นสมควร        5. สหกรณ์ฯ จะคำนวณค่าตอบแทนเงินฝากหลังจากที่สหกรณ์ฯ นำเงินฝากไปลงทุนและเกิดกำไรแล้วตามระยะเวลาแห่งการฝากและอัตราที่คณะกรรมการสหกรณ์ฯกำหนด        6. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท        7. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการฝากและถอนเมื่อครบตามดำหนดสัญญา        8. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้  เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี        - บุคลทั่วไป       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  นเมื่อครบตามดำหนดสัญญา           2. สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่มีรูปถ่ายที่ทางราชกาลออกให้        3. กรณีผู้เยาว์ ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง               - นิติบุคคล           1. รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะเปิดบัญชีรวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา        2. สำเนาบัตรประจำตัวประาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย        3. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชกาลออกให้        4. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง   เงื่อนไข       1. สหกรณ์ฯ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ ก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (เงินฝากที่มียอดไม่ถึง 10,000 บาทจะไม่นำมาคำนวณ)        2. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากมุฏอรอบะฮฺ ทุกๆ 1 ปี จากกำไรสุทธิในรอบการลงทุน โดยคำนวณจากยอดเงินฝากที่เต็มร้อยเศษของหนึ่งร้อยจะไม่นำมาคำนวณ        3. สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากเฉพาะเงินฝากที่ครบกำหนด 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 45 วัน สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนเพียงครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนเงินฝากที่พึิงได้รับ        4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ฝากเงิน และสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกัน       
เมนู
เมนู