เงินฝากวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)

วาดีอะ  

นิยามการฝากเงินของคุณเป็นแบบใด ? * ต้องการลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม

* ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

* บริการด้วยระบบปลอดบอกเบี้ย

* บริการเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย "สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัดเปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทวาดีอะห์จากสมาชิก เพื่อการออมทรัพย์หรือหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสหกรณ์ฯ รับผิดชอบความเสี่ยงจากการลงทุนเต็มวงเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว"


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์) คือ  สหกรณ์จะรับฝากเงินของผู้ฝากโดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก  ผู้ฝากสามารถถอนได้ทุกเวลาและสหกรณ์จะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในทรัพย์สินของผู้ฝากทุกบาท ทุกสตางค์ อย่างไรก็ตามเงินฝากประเภทนี้พี่น้องจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรจากการลงทุนเว้นแต่ทางสหกรณ์จะมอบให้ด้วยความสมัครใจ

  รายละเอียด/รูปแบบการฝาก 

 1. เป็นบัญชีเพื่อใช้ในการออม หรือ บัญชีเงินหมุนเวียน
 2.  เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป และฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3.  สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการฝากและถอนเมื่อครบตามกำหนดสัญญา
 4. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้
 5. ใช้เป็นบัญชีเพื่อหักค่าหุ้น หรือหักชำระหนี้สหกรณ์ได้

   เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 • บุคลทั่วไป
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  นเมื่อครบตามดำหนดสัญญา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่มีรูปถ่ายที่ทางราชกาลออกให้
 3.  กรณีผู้เยาว์ ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง    
 • นิติบุคคล 
 1.  รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะเปิดบัญชีรวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 3. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชกาลออกให้
 4. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • เงื่อนไข 
 1. เป็นสมาขิกสหกรณ์ฯ 
 2. ทางสหกรณ์ฯ ขออนุญาตผู้ฝากเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการสหกรณ์ฯ
 3. ไม่มีค่าตอบแทนเงินฝาก/ปันผล

 

เมนู
เมนู