เงินฝากวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)

วาดีอะ   นิยามการฝากเงินของคุณเป็นแบบใด ?        * ต้องการลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม       * ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่า       * บริการด้วยระบบปลอดบอกเบี้ย       * บริการเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  "สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัดเปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทวาดีอะห์จากสมาชิก เพื่อการออมทรัพย์หรือหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสหกรณ์ฯ รับผิดชอบความเสี่ยงจากการลงทุนเต็มวงเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว" บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์) คือ  สหกรณ์จะรับฝากเงินของผู้ฝากโดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก  ผู้ฝากสามารถถอนได้ทุกเวลาและสหกรณ์จะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในทรัพย์สินของผู้ฝากทุกบาท ทุกสตางค์ อย่างไรก็ตามเงินฝากประเภทนี้พี่น้องจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรจากการลงทุนเว้นแต่ทางสหกรณ์จะมอบให้ด้วยความสมัครใจ   รายละเอียด/รูปแบบการฝาก        1. เป็นบัญชีเพื่อใช้ในการออม หรือ บัญชีเงินหมุนเวียน       2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป และฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน       3. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการฝากและถอนเมื่อครบตามกำหนดสัญญา       4. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้       5. ใช้เป็นบัญชีเพื่อหักค่าหุ้น หรือหักชำระหนี้สหกรณ์ได้  เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี        - บุคลทั่วไป       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  นเมื่อครบตามดำหนดสัญญา           2. สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่มีรูปถ่ายที่ทางราชกาลออกให้        3. กรณีผู้เยาว์ ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง                - นิติบุคคล           1. รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะเปิดบัญชีรวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา        2. สำเนาบัตรประจำตัวประาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย        3. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชกาลออกให้        4. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง   เงื่อนไข        1. เป็นสมาขิกสหกรณ์ฯ        2. ทางสหกรณ์ฯ ขออนุญาตผู้ฝากเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการสหกรณ์ฯ        3. ไม่มีค่าตอบแทนเงินฝาก/ปันผล  
เมนู
เมนู