แนะนำสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด 

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
 2. ยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ
 3. มีอามานะฮฺและความเสียสละเพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ
 4. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่
 5. ผ่านการรับรองจากประธานกลุ่ม

บทบาทหน้าที่และสิทธิสมาชิกสหกรณ์      

 1. ทำความเข้าใจในกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคำสั่งสหกรณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
 2. ชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตามข้อตกลงของสหกรณ์
 3. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 4. ให้การสนับสนุน สอดส่องดูแล และร่วมพัฒนากิจการสหกรณ์ ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งชี้แนะในการดำเนินงานของสหกรณ์
 6. รับบริการทางการเงินประเภทต่างๆ และด้านวิชาการตามระเบียบของสหกรณ์
 7. ใช้สิทธิอื่นๆที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติประกาศและคำสั่งของสหกรณ์

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์   

 1.  กรอกรรายละเอียดใบสมัครสมาชิกสหกรณณ์ให้ครบถ้วน (ใบสมัครสมาชิก ติดต่อของรับได้ที่ทางสหกรณ์) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกดังนี้


  1.1. สำเนาทะเบียนบ้าน


  1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


  1.3. หลักฐานอื่นๆที่แสดงรายละเอียดของบุคคลผู้นั้น
 2. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
 3. ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
 4. ชำระค่าหุ้นแรกเข้า อย่างน้อย 20 หุ้นๆ 10 บาท เป็นเงิน 200 บาท และสะสมหุ้นต่อๆไปทุกๆ เดือน อย่างน้อย 10 หุ้นๆ ละ 10 บาท ปเ็นเงิน 100 บาท ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 บาท
 5. ชำระค่าทำเนียมการสมัครตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 6. ชำระเงินสมบทกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกฯ ปีละ 200 บาท (ตาบัรรุอฺ)
 7. ได้รับความเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือ อนุกรรมการสาขาฯ
 8. เข้าอบรมสมาชิกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางสหกรณ์ฯกำหนด (ถ้ามี)
 9. รับสมุดชำระค่าหุ้น (สมุดคู่ฝาก) พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสหกรณ์

กานสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

 1. สมาชิกของสหกรณ์อิสลามบีนาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้
        เสียชีวิต
 2. ลาออก
 3. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือไร้ความสามารถ
 4. ต้องการพิพากษาล้มละลาย
 5. ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

" เมื่อความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกหมดลง ทางสหกรณ์ฯจะจ่ายคืนค่าหุ้นทั้งหมด พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี) ตามระเบียบของสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิให้รับ"  

การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

ในกรณีที่สมาชิกประสงค์ขอลาออก อันเป็นเหตุให้สิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกผู้นั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สมาชิกที่ประสงค์จะขอลาออกจะต้องเป็นบุคคลที่ปลอดภาระหนี้สิน หรือปลอดภาระค้ำประกันของสหกรณ์
 2. ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ขอรับรองได้ที่สหกรณ์)
 3. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ หรืออนุกรรมการสาขา (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สมาชิกที่ขอลาออก และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง ต้องปติบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด

** สำหรับสมาชิกที่หมดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุอื่นๆทางสหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกหรือผู้โอนผลประโยชน์มาติดต่อขอรับคืนค่าหุ้นเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย (ถ้ามี) **

การจ่ายเงินปันผล

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกปีละ 1 ครั้ง ตามสัดส่วนของหุ้นและอัตราเงินปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามาัญประจำปีนั้นๆ อนุมัติ

การคิดเงินปันผล

การคิดเงินปันผล สหกรณ์ฯ จะคิดตามส่วนแห่งการถือหุ้นครบเดือน และเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือนทางสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สำหรับเดือนนั้น ส่วนหุ้นที่จะได้รับหลังจากนั้นจะนำไปรวมและคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

การชำระค่าหุ้น

สมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา สามารถชำระค่าหุ้นได้ทุกวันทำการ โดยผ่านช่องทางการบริการ ดังนี้

 1. ชำระด้วยตัวเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ทุกสาขา
 2. ชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่มีบัญชีสหกรณ์เปิดให้บริการอยู่ (รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์)
 3. ชำระโดยผ่านประธาน / ตัวแทนกลุ่มในแต่ละเขตพื้นที่

หมายเหตุ

 • กรณีสมาชิกชำระค่าหุ้นโดยการโอนบัญชีผ่านธนาคาร โปรดโทรศัพท์แจ้งยอดเงินและเลขที่บัญชีหุ้นสมาชิกของท่านต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกครั้งและโปรดเก็บหลักฐานการโอนหรือการส่งเงินของท่านไว้เพื่อความถูกต้อง
 • ทางสหกรณ์จะออกใบเสร็จรับเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ในภายหลัง

 

 

เมนู
เมนู