กองทุนบารอกะฮฺ

บารอกะ ความเป็นมาของกองทุนบารอกะฮฺ       สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินและมุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่สมาชิกควบคู่กัน การให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกที่ผ่านมา ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ดังนั้นทางสหกรณ์จึงคิดค้นหาเครื่องมือที่ดีกว่าและครอบคลุมการช่วยเหลือสมาชิก ในปี 2554 สหกรณ์ได้จัดตั้งกองทุน “สวัสดิการบารอกะฮฺ” เพื่อเป็นเงินกองทุนและให้สวัสดิการที่หลากหลายขึ้น ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและชุมชน    วัตถุประสงค์/จุดประสงค์ของกองทุน  แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ..... (อัลหุญร๊อต : 10) ....และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง …. (อัล-มาอีดะฮฺ : 2)      1. เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกทุกประเด็นปัญหาในชีวิต      2. เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และความมั่นคงในชีวิต      3. เพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดี   คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ        1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด       2. สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบารอกะห์เพื่อสวัสดิการสมาชิก มีสุขภาพแข็งแรง       3. มีสุขภาพแข็งแรง       4  ชำรเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท หรือ 1,200 บาทต่อปี   ประเภทของการให้บริการด้านสวัสดิการ      1. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัว      2. สวัสดิการกรณีประสบภัย           - อุบัติภัยต่างๆ           - อุบัติเหตุ      3. สวัสดิการเพื่อสุขภาพ           - เจ็บไข้ได้ป่วย           - คลอดบุตร           - ตรวจสุขภาพ      4. สวัสดิการเพื่อกิจทางศาสนา           - อากีกะฮฺ           - กุรบาน (อุฎฮียะฮฺ)           - วาลีมะฮฺ           - ฮัจญ์      5. สวัสดิการเพื่อกิจการกรณีฉุกเฉิน      6. บำเหน็จ บำนาญ      7. เสียชีวิต   1 ช่วงแต่ละช่วง   ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ       1. กรอกแบบการขอสวัสดการตามที่กองทุนกำหนด       2. ให้ประธานกลุ่มและสมาชิกอย่างน้อย 1 คนรับรอง       3. ยื่นความจำนงผ่านสหกรณ์แต่ละสาขาที่สมาชิกสังกัด       4. ผ่านควสามเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการบัติเหตุ       5. พิจารณาอนุมัติโดยผู้จัดการสาขา   การนับจำนวนอายุสมาชิกกองทุนและการสิ้นสุดอายุสมาชิก      1. ให้พิจารณาอายุสมาชิกตามเดือนที่ได้รับสมัครและชำระเงินครั้งแรก      2. อายุของสมาชิกกองทุนให้พิจารณาจากจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (100/เดือน) กับจำนวนเดือนทั้งหมดนับจาก เดือนที่สมัครครั้งแรกโดยให้ถือส่วนที่น้อยเป็นอายุสมาชิกที่แท้จริง       3. สมาชิกกองทุนที่หมดสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถือว่าหมดสภาพจากการเป็รสมาชิกกองทุนด้วย       4. สมาชิกที่หมดสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุน โดยการลาออกจากสหกรณ์อิสลามบีนา หรือถูกให้ออก จะได้รับเงินเพียง 50% ของสิทธ์ที่พึงได้รับ โดยจะต้องจ่ายหนี้ค้างชำระของสกรณ์อิสลามบีนา เสียก่อน (หากมี) และหากมีการเบิกจ่ายแล้วเกิน 50% ทางกองทุนจะหักเงินสวนที่เบิกใช้แล้วจนครบ 50% หากจำนวนหนี้มีจำนวนไม่พอกับเงินที่ใช้แล้ว ทางกองทุนจะถือว่าส่วนที่ขาดนั้น เป็นซอดาเกาะฮ์       5. หากการหมดสภาพสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตก็จะได้รับสวัสดิการที่เหลือทั้งหมดหลังจากหักหนี้ค้าง (ถ้ามี)   กองทุนบารอกะห์    
เมนู
เมนู