กองทุนบารอกะฮฺ

กองทุนบารอกะฮฺ

ความเป็นมาของกองทุนบารอกะฮฺ
      สหกรณ์บีนา จำกัด เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินและมุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่สมาชิกควบคู่กัน การให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกที่ผ่านมา ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ดังนั้นทางสหกรณ์จึงคิดค้นหาเครื่องมือที่ดีกว่าและครอบคลุมการช่วยเหลือสมาชิก ในปี 2554 สหกรณ์ได้จัดตั้งกองทุน “สวัสดิการบารอกะฮฺ” เพื่อเป็นเงินกองทุนและให้สวัสดิการที่หลากหลายขึ้น ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและชุมชน

 

 วัตถุประสงค์/จุดประสงค์ของกองทุน

 

 แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ….. (อัลหุญร๊อต : 10)

….และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง …. (อัล-มาอีดะฮฺ : 2)
     1. เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกทุกประเด็นปัญหาในชีวิต
     2. เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และความมั่นคงในชีวิต
     3. เพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดี

ประเภทของการให้บริการด้านสวัสดิการ
     1. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัว
     2. สวัสดิการกรณีประสบภัย
          – อุบัติภัยต่างๆ
          – อุบัติเหตุ
     3. สวัสดิการเพื่อสุขภาพ
          – เจ็บไข้ได้ป่วย
          – คลอดบุตร
          – ตรวจสุขภาพ
     4. สวัสดิการเพื่อกิจทางศาสนา
          – อากีกะฮฺ
          – กุรบาน (อุฎฮียะฮฺ)
          – วาลีมะฮฺ
          – ฮัจญ์
     5. สวัสดิการเพื่อกิจการกรณีฉุกเฉิน
     6. บำเหน็จ บำนาญ
     7. เสียชีวิต

สิทธิประโยชน์และการรับบริการด้านสวัสดิการ


เงินสะสมแต่ละช่วงของการเป็นสมาชิกและวงเงินสวัสดิการ

 

ช่วงของการ
เป็นสมาชิก
จำนวนเงิน
สวัสดิการ/บาท
เดือนที่ 7– 1 ปี 2,700
1 ปี – 2 ปี 5,400
4 ปี – 5 ปี 13,500
9 ปี – 10 ปี 27,000
14 ปี – 15 ปี 40,500
19 ปี – 20 ปี 54,000
29 ปี – 30 ปี 81,000
39 ปี – 40 ปี 108,000

ขั้นตอนการเบิกใช้สวัสดิการ
     1. ติดต่อสาขาที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุน
     2. แสดงความจำนงและกรอกเอกสารต่างๆ
     3. ผ่านความเห็นชอบและถูกต้องตามระเบียบกองทุน
     4. พิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายโดยผู้จัดการสาขา

 

การนับจำนวนอายุและสิ้นอายุการเป็นสมาชิกกองทุน
     1.ให้พิจารณาอายุสมาชิกตามเดือนที่ได้รับสมัครและชำระเงินครั้งแรก
     2.อายุของสมาชิกกองทุนให้พิจารณาจากจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (100 บาท/เดือน) กับจำนวนเดือนทั้งหมดนับจากเดือน ที่สมัครครั้งแรก โดยให้ถือส่วนที่น้อยเป็นอายุสมาชิกที่แท้จริง
     3.สมาชิกกองทุนที่หมดสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ บีนา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถือว่าหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนด้วย
     4.สมาชิกที่หมดสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุน โดยการลาออกจากสหกรณ์บีนาหรือถูกให้ออก จะได้รับเงินเพียง 50% ของสิทธิ์ที่พึงได้รับ หากมีการเบิกให้แล้วส่วนหนึ่ง จะได้รับส่วนที่เหลือ แต่รวมแล้วไม่เกิน 50% ของสิทธิ์ที่พึงได้รับ โดยจะต้องจ่ายหนี้ค้างชำระของสหกรณ์บีนา เสียก่อน (หากมี) และหากมีการเบิกใช้แล้วเกิน 50% ทางกองทุนจะหักเงินส่วนที่เบิกใช้แล้วจนครบ 50%
     หากเงินค่าหนี้มีจำนวนไม่พอกับเงินที่ใช้แล้ว ทางกองทุนจะถือว่าส่วนที่ขาดนั้น เป็นซอดาเกาะฮ์
     5.หากการหมดสภาพสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตก็จะได้รับสวัสดิการที่เหลือทั้งหมดโดยจะต้องจ่ายหนี้ค้างชำระที่มีกับสหกรณ์บีนาเสียก่อน

Facebook Comments
เมนู
เมนู