กองทุนบารอกะฮฺ

บารอกะ

ความเป็นมาของกองทุนบารอกะฮฺ

      สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด เป็นองค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินและมุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่สมาชิกควบคู่กัน การให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกที่ผ่านมา ถือว่ายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ดังนั้นทางสหกรณ์จึงคิดค้นหาเครื่องมือที่ดีกว่าและครอบคลุมการช่วยเหลือสมาชิก ในปี 2554 สหกรณ์ได้จัดตั้งกองทุน “สวัสดิการบารอกะฮฺ” เพื่อเป็นเงินกองทุนและให้สวัสดิการที่หลากหลายขึ้น ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและชุมชน

 

 วัตถุประสงค์/จุดประสงค์ของกองทุน

 แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ..... (อัลหุญร๊อต : 10) ....และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง …. (อัล-มาอีดะฮฺ : 2)        
 1. เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกทุกประเด็นปัญหาในชีวิต
 2. เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และความมั่นคงในชีวิต
 3. เพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดี
 

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด
 2. สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบารอกะห์เพื่อสวัสดิการสมาชิก มีสุขภาพแข็งแรง
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4.  ชำรเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท หรือ 1,200 บาทต่อปี
 

ประเภทของการให้บริการด้านสวัสดิการ      

 1. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัว
 2.  สวัสดิการกรณีประสบภัย
  - อุบัติภัยต่างๆ

  - อุบัติเหตุ
 3. สวัสดิการเพื่อสุขภาพ
  - เจ็บไข้ได้ป่วย

  - คลอดบุตร

  - ตรวจสุขภาพ
 4.  สวัสดิการเพื่อกิจทางศาสนา
  - อากีกะฮฺ

  - กุรบาน (อุฎฮียะฮฺ)

  - วาลีมะฮฺ

  - ฮัจญ์
 5.  สวัสดิการเพื่อกิจการกรณีฉุกเฉิน
 6.  บำเหน็จ บำนาญ
 7. เสียชีวิต
  1 ช่วงแต่ละช่วง   ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ
 1. กรอกแบบการขอสวัสดการตามที่กองทุนกำหนด
 2. ให้ประธานกลุ่มและสมาชิกอย่างน้อย 1 คนรับรอง
 3. ยื่นความจำนงผ่านสหกรณ์แต่ละสาขาที่สมาชิกสังกัด
 4. ผ่านควสามเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการบัติเหตุ
 5. พิจารณาอนุมัติโดยผู้จัดการสาขา  
การนับจำนวนอายุสมาชิกกองทุนและการสิ้นสุดอายุสมาชิก  
 1. ให้พิจารณาอายุสมาชิกตามเดือนที่ได้รับสมัครและชำระเงินครั้งแรก
 2. อายุของสมาชิกกองทุนให้พิจารณาจากจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (100/เดือน) กับจำนวนเดือนทั้งหมดนับจาก เดือนที่สมัครครั้งแรกโดยให้ถือส่วนที่น้อยเป็นอายุสมาชิกที่แท้จริง
 3.  สมาชิกกองทุนที่หมดสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถือว่าหมดสภาพจากการเป็รสมาชิกกองทุนด้วย
 4. สมาชิกที่หมดสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุน โดยการลาออกจากสหกรณ์อิสลามบีนา หรือถูกให้ออก จะได้รับเงินเพียง 50% ของสิทธ์ที่พึงได้รับ โดยจะต้องจ่ายหนี้ค้างชำระของสกรณ์อิสลามบีนา เสียก่อน (หากมี) และหากมีการเบิกจ่ายแล้วเกิน 50% ทางกองทุนจะหักเงินสวนที่เบิกใช้แล้วจนครบ 50% หากจำนวนหนี้มีจำนวนไม่พอกับเงินที่ใช้แล้ว ทางกองทุนจะถือว่าส่วนที่ขาดนั้น เป็นซอดาเกาะฮ์
 5. หากการหมดสภาพสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตก็จะได้รับสวัสดิการที่เหลือทั้งหมดหลังจากหักหนี้ค้าง (ถ้ามี)
  กองทุนบารอกะห์    
เมนู
เมนู