การบริการและการให้สิ่งที่ดีที่สุดคือหน้าที่ของเรา @bina insurance by Dhipaya

  มิติใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัย ทิพยตะกาฟูล มีความมั่นคงทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลที่ดี การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ตะกาฟูล (Takaful) เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการประกันภัย โดยยึดหลักและวิธีปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม
tippaya1   แผ่นพับผลิตภัณฑ์_๑๗๐๓๐๑_0006 แผ่นพับผลิตภัณฑ์_๑๗๐๓๐๑_0005    

You may also like...

เมนู
เมนู