ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ลงทะเบียน ลงทะเบียนประชุมใหญ่ ล2 ล3 ล4   กิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา ท2 ท3 ท4   รวมรับประทานอาหาร รวมรับประทานอาหาร ทข2 ทข3 ทข4   มอบเกียรติบัตรและของทีระลึก เกียรติบัตร ม2 ม3

You may also like...

เมนู
เมนู